Karnataka Chalanachitra Academy

Home → About us → Past Chairmans

Past Chairmans

KCA Past Chairmans

T S Nagabharana
Sri T.S Nagabharana

27/05/2009 to 13/03/2012

Thara Anuradha
Smt.Tara Anooradha

14/03/2012 to 15/06/2013

Rajendra Singh Babu
Sri S.V.Rajendra Singh Babu

27/11/2014 to 28/02/2018

Nagathihalli Chandrashekar
Dr. Nagathihalli Chandrashekar

21/06/2018 to 31/07/2019

Suneel Puranik
Sri Suneel Puranik
ashok-cashyap-12.jpg
Sri Ashok Cashyap
en_USEnglish